Leievilkår

Leievilkår

1. Leietiden beregnes fra og med den dag det utleide utstyret hentes av utleieren, og frem til den dag da utstyret er levert tilbake til depoet.

Utstyret skal være levert tilbake senest kl. 09:00 morgenen etter avtalt leietid, ved senere levering blir det fakturert for dagen.

2. Utleieren plikter å levere utstyret i rengjordt og forskriftsmessig stand. Leietakeren plikter derfor å tilbakelevere utstyret i samme stand. Utleieren har

rett til å fakturere for skader og mangler ved tilbakelevering. Det faktureres for rengjøring av utstyr med kr 350,- pr. time. Leietaker dekker selv utgifter

for drivstoff, hvis utleieren må dekke dette må leietakeren betale 10,- pr. liter.

3. Numedal Maskinutleie AS gir ikke drifsgaranti på maskiner, og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftsstans på maskinen. Leietakeren er

ansvarlig for eventuelle ting,- personer- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjemann.

4. Maskiner og utstyr som er brann og tyveriforsikring, belastes leietaker med en forsikringspremie på 5% av brutto leiepris. Forsikringen gjelder

kun under forutsetningen at maskinen eller utstyret er låst og forsvarlig oppbevart. Dette innebærer at maskiner med låsbare dører skal låses,

og øvrige utstyr være innelåst i rom eller bygninger. Egenandel ved tyveri, skader, brannskade, transportskade og kaskoskade faktureres med

6000,- kr. Leietaker plikter å tilse at utstyret kun benyttes av personell som har gjennomgått dokumentert opplæring iflg foreskrifter 555,

brukerforeskrifter § 47. Leietaker plikter videre å gjøre seg godt kjent med instruksjonene for den aktuelle utstyret og benytte utstyr deretter.

Det vil si at bruker må skjekke maskiner/utstyr for synlig skade, olje, vann, drivstoff og batterier før oppstart hver dag.

5. Leietaker har ikke lov til å bruke maskiner til sandblåsin og sprøytemaling, hvis ikke abbet er avtalt.

besøks adresse: Øygardsgrend, 3630 Rødberg - Telefon: 98 24 40 00

E-post: ronny.andersen@online.no - org.nummer: 992392169